Giỏ hàng

điều trị tăng huyết áp

Amlodipin 5mg

Amlodipin 5mg

CME - TP. Hà Nội - 01:42 | 07.05.2015

Liên hệ

3337 / 0

Captopril 25mg

Captopril 25mg

CME - TP. Hà Nội - 01:40 | 07.05.2015

Liên hệ

947 / 0

Dotorin

Dotorin

CME - TP. Hà Nội - 01:39 | 07.05.2015

Liên hệ

973 / 0

Enalapril 5mg

Enalapril 5mg

CME - TP. Hà Nội - 01:37 | 07.05.2015

Liên hệ

947 / 0

Domecor 5mg

Domecor 5mg

CME - TP. Hà Nội - 01:36 | 07.05.2015

Liên hệ

888 / 0

Lisinopril 5mg

Lisinopril 5mg

CME - TP. Hà Nội - 01:34 | 07.05.2015

Liên hệ

804 / 0

Dorotril 10mg

Dorotril 10mg

CME - TP. Hà Nội - 01:33 | 07.05.2015

Liên hệ

1550 / 0

Losartan 25mg

Losartan 25mg

CME - TP. Hà Nội - 01:31 | 07.05.2015

Liên hệ

852 / 0

Losartan 50mg

Losartan 50mg

CME - TP. Hà Nội - 07:48 | 04.05.2015

Liên hệ

646 / 0

Irbesartan 150mg

Irbesartan 150mg

CME - TP. Hà Nội - 07:45 | 04.05.2015

Liên hệ

709 / 0

Doraval 80mg

Doraval 80mg

CME - TP. Hà Nội - 07:44 | 04.05.2015

Liên hệ

1178 / 0

Dorover 4mg

Dorover 4mg

CME - TP. Hà Nội - 07:42 | 04.05.2015

Liên hệ

1678 / 0

Dorover Plus

Dorover Plus

CME - TP. Hà Nội - 07:41 | 04.05.2015

Liên hệ

676 / 0

Domepa

Domepa

CME - TP. Hà Nội - 07:39 | 04.05.2015

Liên hệ

701 / 0

Domecor 2,5 mg

Domecor 2,5 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:37 | 04.05.2015

Liên hệ

1410 / 0

Domecor Plus 2,5mg / 6,25mg

Domecor Plus 2,5mg / 6,25mg

CME - TP. Hà Nội - 07:35 | 04.05.2015

Liên hệ

844 / 0

Palexus 10 mg

Palexus 10 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:29 | 04.05.2015

Liên hệ

658 / 0

Co-Dovel 150mg/12,5mg

Co-Dovel 150mg/12,5mg

CME - TP. Hà Nội - 07:27 | 04.05.2015

Liên hệ

851 / 0

Dorotril 20mg

Dorotril 20mg

CME - TP. Hà Nội - 07:24 | 04.05.2015

Liên hệ

830 / 0

Dorotril - H

Dorotril - H

CME - TP. Hà Nội - 07:20 | 04.05.2015

Liên hệ

1015 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm